Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti HEXAGEEK Solutions s.r.o. Česká Republika


Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.Společnost HEXAGEEK Solutions s.r.o. vydává všeobecné obchodní podmínky pro úpravu smluvních vztahů, do kterých vstupuje se svými zákazníky jako poskytovatel při uzavírání obchodních závazkových vztahů poskytování a provozování server hostingu, web hostingu, ftp hostingu, dedikovaných serveru a domén a dále pak při uzavírání obchodních závazkových vztahů na poskytování dalších služeb.


Čl. 2 Vymezení pojmů

Autorizace - Zákazník se prokáže přihlašovacími údaji do Zákaznického účtu či jinými identifikačními údaji stanovenými pro účel autorizace;

Autorizovaný požadavek - znamená žádost Zákazníka učiněná prostřednictvím Zákaznického centra (viz – odkaz na web) nebo písemně na Kontaktní adresu HEXAGEEK obsahující přidělené uživatelské jméno a heslo pro vstup do Zákaznického centra. Heslo pro vstup do Zákaznického centra je možné kdykoliv změnit nebo získat nové a to na základě přístupu k e-mailové schránce uvedené v Kontaktní adrese Zákazníka, nebo na základě písemné úředně ověřené žádosti Zákazníka;

Autorský zákon - znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění;

HEXAGEEK - znamená společnost HEXAGEEK Solutions s.r.o., sídlem Antala Staška 1859/34, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 56106, IČ: 27744817, poskytuje svým Zákazníkům služby v oblasti server hostingu, web hostingu, ftp hostingu, dedikovaných serverů a domén a dalších služeb.

IP adresa;

Kontaktní adresa HEXAGEEK - kontaktní adresou se rozumí HEXAGEEK Solutions s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4, PSČ 140 00 nebo e-mail info@hexageek.com;

Kontaktní adresa Zákazníka - kontaktní adresou se rozumí Zákazníkem uvedený e-mail, za jehož stálou dostupnost nese odpovědnost Zákazník;

Objednávka - znamená písemné vyhotovení objednání Služby vytvořené Zákazníkem či telefonické objednání Služby následně Zákazníkem písemně potvrzené;

Obsah zákaznického serveru - znamená soubor všech dat v části datového prostoru vyhrazeného Zákazníkovi mimo dat umístěných do tohoto prostoru HEXAGEEK;

Porucha - Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nebo částečnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu nelze považovat plánovanou odstávku nebo odpojení služby z důvodu neuhrazených plateb.

Server - znamená fyzický server, tzn. počítačový systém v podobě kompaktního hardware, na kterém jsou provozovány internetové služby (uložení, užívání a mazání dat), které jsou blíže specifikované ve Smlouvě.

Síťová infrastruktura - znamená soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz Serveru;

Služba - znamená službu: hostingu, housingu, servery, domény nebo email; poskytovaná HEXAGEEK Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené dle čl. 5 VOP;

Smlouva - znamená smlouvu o poskytování Služby či jiný smluvní vztah na základě konkrétního ujednání mezi HEXAGEEK a Zákazníkem;

Smluvní strana/y - znamená smluvní strana jednotlivě HEXAGEEK nebo Zákazník nebo smluvní strany společně HEXAGEEK a Zákazník;

SPAM - znamená každé nevyžádané sdělení (nejčastější reklamní) šířené masově internetem nebo v sítích telekomunikačních operátorů formou např. e-mailů, SMS, MMS, příspěvků do diskusního fóra, komentářů, pomocí instant messagingu a dalších komunikačních prostředků;

VOP - znamená tento dokument, který stanoví úpravu základních práv a povinností Smluvních stran v rámci jejich spolupráce a vztahují se na všechny smluvní vztahy uzavřené mezi HEXAGEEK a Zákazníkem;

Webové stránky HEXAGEEK - znamená http://www.hexageek.cz/

Zahájení čerpání Služby - znamená okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu

Zákaznické centrum - znamená službu pro zákazníky HEXAGEEK v podobě kontaktního místa připraveného řešit požadavky zákazníků.

Zákaznická podpora - znamená službu HEXAGEEK, kterou poskytuje Zákazníkovi základní informace, návody a rady prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob;

Zákaznický server - znamená Server nebo jeho část, která slouží výhradně a plně jednomu Zákazníkovi;

Závadný obsah znamená - obsah, který je v rozporu zejména, nikoli však výlučně s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, s dobrými mravy. Dále jde o rozesílání SPAM, přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob, přetěžování Síťové infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků HEXAGEEK či třetích osob nebo ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či třetích osob;

Zákazník znamená - fyzická či právnická osoba s níž HEXAGEEK vstoupí do smluvního vztahu;


Čl. 3 Předmět VOP

1.Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů, do kterých HEXAGEEK vstupuje se svými Zákazníky jako poskytovatel při uzavírání obchodních závazkových vztahů poskytování a provozování server hostingu, web hostingu, ftp hostingu, dedikovaných serverů a domén a dále pak při uzavírání obchodních závazkových vztahů na poskytování dalších služeb.

2.VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi HEXAGEEK a Zákazníkem.

3.Pokud nejsou konkrétní uzavřenou Smlouvou stanoveny odlišné obchodní podmínky, platí pro veškeré smluvní vztahy VOP. V případě střetu všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran se závazkový vztah řídí přednostně VOP HEXAGEEK , nebude-li písemně ujednáno jinak. Tyto VOP se nepoužijí pouze v případě, kdy je jejich použití smluvně výslovně vyloučeno, a to písemnou formou.

4.Právní vztahy mezi účastníky výslovně neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), které jsou smluvním stranám známé..

5.Uzavřením Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou VOP, pozbývají platnost veškerá dřívější ujednání týkající se obsahu Smlouvy, pokud jsou v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP.


Čl. 4 Smluvní vztah

1.Jednotlivé smluvní vztahy mohou být realizovány na základě jednotlivých Smluv.

2.Náležitosti pro uzavření platné Smlouvy:
a)označení Smluvních stran (identifikační údaje dle příslušné registrace, sídlo, IČ, DIČ);
b)datum objednání Služby;
c)druh a rozsah požadované Služby;
d)termín zahájení poskytování a odebírání Služby;
e)cenu a způsob úhrady za Službu;
f)kontaktní osoby Smluvních stran, včetně podpisu oprávněné osoby případně razítka.

3.Pokud nebude uzavřena konkrétní písemná Smlouva, je možné uzavřít smluvní vztah učiněním objednávky Zákazníka a její následnou akceptací HEXAGEEK. Objednávka musí splňovat tyto náležitosti:
a)označení objednatele - Zákazníka (identifikační údaje dle příslušné registrace, sídlo, IČ, DIČ);
b)číslo nabídky (byla-li učiněna);
c)datum objednání;
d)druh a rozsah požadované Služby;
e)termín zahájení poskytování a odebírání Služby; a
f)kontaktní osoby Smluvních stran, včetně podpisu oprávněné osoby a razítka.

4.Objednávka může být provedena Zákazníkem jak písemně (poštou, faxem, e-mailem nebo elektronickým formulářem na webových stránkách HEXAGEEK) tak telefonicky.


Čl. 5 Uzavření Smlouvy

1.Pro účely VOP se okamžikem uzavření Smlouvy rozumí:
a)podpis písemné Smlouvy oběma Smluvními stranami;
b)písemná akceptace Zákazníkovi písemné objednávky, jež byla doručena HEXAGEEK, za podmínek a v souladu s těmito VOP;
c)telefonická nebo písemná akceptace Zákazníkovi telefonické objednávky učiněné v souladu s Čl. 4 odst. 3 VOP.

2.Učiněním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP, souhlasí s nimi a zavazuje se dle nich plnit své povinnosti.


Čl. 6 Cena a její úhrada

1.HEXAGEEK se zavazuje, že bude poskytovat své služby v cenách uvedených v nabídce učiněné konkrétnímu Zákazníkovi, kdy takováto cenová nabídka je poskytnuta Zákazníkovi a současně je k dispozici v Zákaznickém centru. HEXAGEEK je oprávněn provést změny cen služeb uvedených v ceníku Zákazníka, kdy tyto změny cen jsou účinné od následujícího účetního období ode dne oznámení nových cen Zákazníkovi.

2.Nebude-li Zákazníkovi učiněna cenová nabídka a/nebo nebude uzavřena písemná Smlouva, bude HEXAGEEK poskytovat své Služby v cenách dle aktuálního platného ceníku HEXAGEEK, který je k dispozici na Webových stránkách HEXAGEEK. HEXAGEEK je oprávněn jednostranně měnit ceník Služeb, přičemž změna ceníku je oznamována s časovým předstihem rovněž na webových stránkách www.hexageek.com a změny cen Služeb jsou účinné od následujícího fakturačního období ode dne zveřejnění nových cen Služeb, není-li stanovena pozdější účinnost změněných cen Služeb.

3.Cena jednotlivých Služeb již zahrnuje veškeré poplatky včetně daní, uvedení objednaných Služeb do provozu. Cena jednotlivých Služeb nezahrnuje extra poplatky vzniklé za přenosy v tranzitních systémech.

4.K cenám (dohodnutým i ceníkovým) je vždy vyúčtováno příslušné DPH dle platných právních předpisů. V souladu s platnými právními předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnitelného zdanitelného plnění.


Čl. 7 Platební podmínky

1.Právo na zaplacení dohodnuté ceny za poskytované Služby, vzniká HEXAGEEK řádným splněním jeho závazku, a to poskytnutím objednané Služby Zákazníkovi v souladu s uzavřenou Smlouvou.

2.Jako podklad pro zaplacení dohodnuté ceny za poskytnutou Službu za dané fakturační období (zpravidla kalendářní měsíc) bude vystavena faktura a/nebo zálohová faktura a/nebo bude výzva k platbě, která bude Zákazníkovi zasílána vždy pouze v elektronické podobě na Kontaktní adresu Zákazníka.

3.Pokud faktura vystavená HEXAGEEK nebude obsahovat níže uvedené náležitosti, má Zákazník právo takovou fakturu do 3 dnů od jejího obdržení vrátit. HEXAGEEK dle charakteru nedostatků fakturu buď opraví či vystaví novou.

4.Faktura musí mít tyto náležitosti:
a)označení faktury a její číslo;
b)označení Smluvních stran, jejich sídla, identifikační čísla;
c)daňové identifikační číslo Smluvních stran;
d)uvedení poskytované Služby;
e)celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro účely daně z přidané hodnoty;
f)datum vyhotovení účetního dokladu;
g)datum uskutečnění zdanitelného plnění, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu;
h)lhůta splatnosti faktury;
i)označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno;
j)razítko a podpis odpovědné osoby.

5.Zákazník je povinen zaplatit HEXAGEEK dohodnutou cenu za objednané a dodané Služby ve sjednaných lhůtách (zálohové platby i ostatní platby), nebyly-li sjednány, tak ve lhůtě uvedené ve vystavené faktuře, a to hotově či bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře. Není-li Smluvními stranami sjednáno jinak, bezhotovostní platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet HEXAGEEK.

6.V případě prodlení s platbou zálohy či jiné platby je HEXAGEEK oprávněn přerušit veškeré poskytované Služby, které Zákazníkovi poskytuje, nebo nezapočít s poskytování Služeb, které měl HEXAGEEK Zákazníkovi začít poskytovat. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit HEXAGEEK Službu i za období, kdy byla Služba HEXAGEEK pozastavena.

7.Smluvní strany si ujednaly, že v případě prodlení s platbou (zálohou či jiným peněžním plněním) je HEXAGEEK oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% p.a. z dohodnuté ceny za každý den prodlení s platbou.

8.Pokud Zákazník bude povinen HEXAGEEK hradit více závazků a poskytnuté plnění nebude označeno variabilním symbolem a nepokryje všechny závazky, je na vůli HEXAGEEK, na jaké závazky takové plnění použije.

9.Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky a jiné náklady spojené se zahraničním platebním stykem (a to nastavením režimu poplatku na „OUR“). V opačném případě není HEXAGEEK povinen platbu akceptovat, a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby celková částka byla v plné požadované výši.

10.Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
a)Platba je zaslána na správný účet HEXAGEEK
b)Je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
c)Je uveden správný variabilní symbol platby
d)Platba je připsána na účet HEXAGEEK
e)Platba je zpracována platebním systémem HEXAGEEK.

11.HEXAGEEK není povinen akceptovat písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet HEXAGEEK doposud nedorazila. Může však k těmto potvrzení přihlédnout.


Čl. 8 Dodací podmínky

1.HEXAGEEK začne poskytovat objednané Služby ve smluvené lhůtě uvedené v akceptované objednávce či Smlouvě.

2.K dodání služby může dojít:
a)uvedením služby do provozu dle podmínek stanovených ve Smlouvě;
b)instalací software za účelem vykonávání zákazníkem požadované služby;
c)převzetím, zabezpečením a připojením zákazníkova hardware do sítě internet.

3.Služba se považuje za řádně dodanou, i v případě, že bude uvedena do provozu a zákazníkovi budou předány přístupové údaje, i přestože Zákazník nezačne službu využívat.

4.HEXAGEEK se zavazuje předat Zákazníkovi veškeré potřebné informace k řádnému užívání poskytované Služby.

5.Při uzavření Smlouvy si Smluvní strany sjednají termín dodávky. HEXAGEEK se zavazuje ve sjednané lhůtě Služby zprovoznit a umožnit Zákazníkovi jejich využívání.


Čl. 9 Práva a povinnosti HEXAGEEK

1.HEXAGEEK se zavazuje Zákazníkovi poskytovat Službu dle Smlouvy a VOP.

2.Podmínkou poskytování Služby HEXAGEEK je nezbytná součinnost Zákazníka v případech, kdy je vyžadováno doložení dalších náležitostí vyplývajících ze specifik jednotlivých Služeb.

3.HEXAGEEK může odmítnout poskytnutí Služeb a uzavření Smlouvy se Zákazníkem v souladu s platnou právní úpravou, Smlouvou a/nebo těmito VOP, a to zejména z následujících důvodů:
a)Zákazník odmítá přijmout VOP a/nebo jiné podmínky uvedené v návrhu Smlouvy, včetně zaplacení případné zálohy za Službu;
b)Zákazník odmítá poskytnout údaje vyžádané HEXAGEEK nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé;
c)dle informací HEXAGEEK lze důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky řádně a včas;
d)Zákazník je právně nezpůsobilý k plnění svých závazků;
e)jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
f)HEXAGEEK považuje uzavření Smlouvy pro něj nevýhodné.

4.Doručením Objednávky HEXAGEEK ani přijetím platby od Zákazníka negarantuje HEXAGEEK zahájení provozování Služby a Zákazníkovi tím automaticky nevzniká nárok na Zahájení čerpání Služby, zejména z důvodu nutnosti ověřit její funkčnost a dostupnost u třetích stran.

5.V případě existence více souběžných Objednávek na Službu, kterou je z podstaty možno poskytnou jedinému Zákazníkovi (např. registraci jedinečného doménového jména) je pro uzavření Smlouvy a Zahájení čerpání Služby rozhodující Akceptace ze strany HEXAGEEK.

6.HEXAGEEK může požadovat, aby Zákazník uvedl informace nezbytné ke zjištění a ověření jeho totožnosti a právní způsobilosti pro uzavření smluvního vztahu s HEXAGEEK.

7.HEXAGEEK se zavazuje informovat Zákazníka písemně (e-mailem) na Kontaktní adresu Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb dle Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy technických a softwarových prostředku, přerušení dodávky energie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.

8.HEXAGEEK neověřuje doručení oznámení dle odst. 7 tohoto článku ani jiných sdělení Zákazníkovi. Odeslání jakéhokoli oznámení či jiného sdělení na Kontaktní adresu Zákazníka je považováno za doručení. Přijetím VOP bere Zákazník tuto skutečnost na vědomí.

9.HEXAGEEK není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních či jiných údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících údajů a Služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám HEXAGEEK. Za zneužití těchto údajů ze strany HEXAGEEK nemůže být považováno jejich zaslání na Kontaktní adresu Zákazníka před a/nebo po zřízení Služby, ani jejich opětovné zaslání Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení Zákazník požádá. HEXAGEEK je oprávněn změnit přístupové kódy z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Zákazníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb.

10.HEXAGEEK vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu Autorského zákona, která vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a Smlouvy. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a §66 Autorského zákona.

11.HEXAGEEK je oprávněn ukončit poskytování stávajících Služeb z ekonomických důvodů, z důvodu zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu, zkvalitnění Služeb, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Poskytovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je–li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. O takové změně informuje HEXAGEEK Zákazníka formou písemného (e-mailem) oznámení na Kontaktní adresu Zákazníka nejméně 30 dnů předem. V případě zrušení služby vzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné částky z nevyčerpaného období služby.

12.Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah zákaznického serveru.

13.Telefonní hovor Zákazníka se Zákaznickou podporou HEXAGEEK může být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly Služeb a zvyšování jejich kvalit, či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím Zákaznické podpory.

14.HEXAGEEK si vyhrazuje možnost odmítnout Zákazníkovi poskytnutí telefonické podpory v případě, že obsah hovoru je zavádějící či nepřesný a nelze např. přesně identifkovat volajícího zákazníka či jeho požadavek.

15.HEXAGEEK neodpovídá za jakoukoliv škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.


Čl. 10 Práva a povinnosti Zákazníka

1.Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem Smlouvy a/nebo VOP.

2.Zasláním a/nebo potvrzením Objednávky Zákazník akceptuje VOP.

3.Zákazník je povinen využívat Služby HEXAGEEK tak, aby nenarušovaly práva třetích stran a byly v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky, s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, se zvyklostmi nebo s rozhodnutím soudu nebo s právními obyčeji daného jazykového teritoria.

4.Zákazník je povinen Služby užívat pouze způsobem, který je v souladu s VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny HEXAGEEK.

5.Zákazník je povinen chránit oprávněné zájmy HEXAGEEK a třetích osob a nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, Smlouvou, VOP a/nebo obchodními zvyklostmi.

6.Zákazník se zavazuje provádět platby za Služby nejpozději k datu sjednanému Smluvními stranami ve Smlouvě nebo k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě.

7.Zákazník nesmí provozovat v rámci Obsahu zákaznického serveru Závadný obsah.

8.Zákazník nesmí šířit SPAM a ani umožňovat jeho šíření prostřednictvím Služeb využívaných u HEXAGEEK.

9.Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost kdykoliv změnit způsob provozu nebo rozsah objednané Služby pro další období, zejména přidáním či odebráním jednotlivých komponent Služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce Služeb HEXAGEEK.

10.Právo Zákazníka volně nakládat se Službami, případně je měnit může být ze strany HEXAGEEK dočasně omezeno, jestliže:
a)HEXAGEEK má důvodné podezření z nelegálního nakládání se Službami a / nebo ze závažného porušení práv třetích osob v souvislosti s provozem Služby na straně Zákazníka;
b)soudní nařízení omezuje nakládání se Službami;
c)je nutné formálně doložit práva Zákazníka nakládat se Službami.

11.Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany HEXAGEEK a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.

12.Zákazník se zavazuje při každé změně aktualizovat své identifikační, fakturační a kontaktní údaje poskytnuté při sjednání Služby a evidované v rámci Zákazníkova účtu v Zákaznickém centru nejpozději do 10 (deseti) dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

13.Aktualizaci je nutné provézt úpravou údajů v Zákaznickém centru. HEXAGEEK může údaje změnit za Zákazníka jen na základě ověřené žádosti Zákazníka zaslané formou Autorizovaného požadavku. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

14.Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah svého Zákaznického serveru a prohlašuje, že je v plném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv, práv vyplývajících z ochranných známek a jiných zákonem požadovaných oprávnění souvisejících se Službami HEXAGEEK, které Zákazník využívá a souvisejících s obsahem Zákaznického serveru.

15.Zákazník je povinen oznámit formou Autorizovaného požadavku bez zbytečného odkladu veškeré závady v rámci poskytovaných Služeb, včetně potřeby všech oprav, které má HEXAGEEK provést, a neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby, v případě jejího prokazatelného vadného poskytnutí nebo nekorektního vyúčtování.

16.Zákazník je povinen nahlásit chyby systému, které by mohli vést ke zneužití systému nebo neoprávněnému obohacení. Zákazníkovi je také zakázáno takovéto chyby zneužívat a to i v případě ověřování chyby pro HEXAGEEK. Zákazník se nesmí pokoušet přihlásit na Účet třetí osob bez jejího souhlasu, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Zákazník nesmí zasahovat technickými prostředky do webového portálu HEXAGEEK za účelem jeho přetížení, či odepření funkčnosti.

17.Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází na právní nástupce Smluvních stran. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem HEXAGEEK. Převod bez souhlasu HEXAGEEK je považován za neplatný a vůči HEXAGEEK za neúčinný. Pokud bude souhlas udělen dodatečně, je převod považován za platný a účinný ke dni udělení souhlasu HEXAGEEK. Veškeré převody Služby ze Zákazníka na třetí osoby jsou vždy převodem práv i povinností vyplývajících ze Smlouvy Zákazníka a HEXAGEEK. Je povinností Zákazníka v takovém případě plně informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývající ze Smlouvy a/nebo VOP.

18.Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že HEXAGEEK je oprávněn:
a)uskutečnit přerušení poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení;
b)pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou HEXAGEEK nemohl předvídat nebo jí zabránit (zejména vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku);
c)dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP a dochází-li tím k ohrožení funkce resp. funkčnosti zařízení HEXAGEEK nebo třetích subjektů.

Zejména se jedná o výskyt Závadného obsahu a/nebo Obsahu zákaznického serveru, který/m:
a)dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření);
b)lze označit jako SPAM, který slouží k rozesílání SPAMu, odkazuje na SPAM, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování Služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM;
c)obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci Serverů;
d)přetěžuje Síťovou infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware HEXAGEEK případně jiných osob;
e)ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.);
f)obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno HEXAGEEK nebo jeho pracovníků.

19.V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP a/nebo Smlouvou a/nebo právními předpisy může HEXAGEEK omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji HEXAGEEK stanoví k odstranění závadného stavu.


Čl. 11 Zákaznická podpora a komunikace se Zákazníkem

1.Rozsah a podmínky Zákaznické podpory jsou specifikovány v podmínkách jednotlivých služeb.

2.Před poskytnutím Zákaznické podpory může HEXAGEEK či jím pověřená osoba požadovat po Zákazníkovi provedení Autorizace. Neučiní-li Zákazník úspěšnou Autorizaci, může HEXAGEEK poskytnutí Zákaznické podpory či další komunikace Zákazníkovi odmítnout.

3.V případě Zákaznické podpory prostřednictvím telefonické komunikace poskytne HEXAGEEK Zákazníkovi pouze obecné informace či rady a bude řešit pouze obecné poruchy či nedostatky, neboť přes telefonickou komunikaci není možné provádět úkony, které vyžadují Autorizaci Zákazníka. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání čl. 9 odst. 14 VOP.

4.Pokud Zákazník požaduje po HEXAGEEK takovou Zákaznickou podporu, která vyžaduje zásah technika HEXAGEEK a který byl způsoben chybou na straně Zákazníka či následkem nesprávného užívání Služby, může HEXAGEEK po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika podle aktuálního ceníku HEXAGEEK.


Čl. 12 Doba trvání smlouvy

1.Dobu trvání smluvního vztahu a jeho zánik upravují smluvní podmínky k jednotlivým poskytovaným Službám.

2.Při ukončení smluvního vztahu nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury či zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury za období, které ještě nenastalo.


Čl. 13 Odpovědnost za vady

1.Zákazník se zavazuje užívat Služby v souladu s podmínkami HEXAGEEK a v souladu se závaznými právními předpisy a tak, aby na serverech provozovanými HEXAGEEK neumístil nebo neumožnil třetím osobám umístit Závadný obsah. Jen při dodržení výše uvedených podmínek může být Zákazníkovi uznaná případná reklamace na poskytované Služby.

2.HEXAGEEK neodpovídá za (i) funkčnost ani dostupnost služby, která je způsobena nefunkčností připojení Zákazníka k internetu, (ii) funkčnost ani dostupnost systému, která je způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v internetové síti mezi Zákazníkem a servery HEXAGEEK či vyšší mocí.

3.O poruchách a neplánovaných odstávkách HEXAGEK informuje na svých webových stránkách bez zbytečného odkladu. O plánovaných odstávkách a dalších důležitých změnách informuje HEXAGEEK na svých webových stránkách alespoň 3 (tři) dny před jejich provedením.

4.Vzhledem k povaze e-mailové komunikace neodpovídá HEXAGEEK za řádné doručení e-mailových zpráv ze serverů či na servery HEXAGEEK ani ze/do sítě HEXAGEEK.

5.HEXAGEEK neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoli dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

6.Zákazník nemá nárok na náhradu škody ani jakýchkoli nákladů vzniklých v souvislosti s plánovanou odstávkou či dalšími důležitými změnami včetně pravidelných servisních zásahů. Informace o plánovaných odstávkách či dalších důležitých změnách včetně pravidelných servisních zásahů je možné sledovat na adrese vypadky.hexageek.cz. Na pravidelné servisní zásahy a odstávky se nevztahuje záruka ani v případě uzavření SLA se zákazníkem.

7.Na případnou kompenzaci z důvodů poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby HEXAGEEK, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli přechozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

8.Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 2924 ani 2936 NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.


Čl. 14 Garance dostupnosti Služby, poruchy a odstávky

1.HEXAGEEK zajistí bezproblémový provoz Služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředku, jejichž prostřednictvím jsou Služby poskytovány.

2.HEXAGEEK je oprávněn provádět (i) plánovanou odstávku systémů za účelem jejich údržby a aktualizací, (ii) neplánovanou odstávku systémů, pokud to bude vyžadovat situace a bude nutné ji provést za účelem zajištění dalšího poskytování Služeb.

3.V případě nefunkčnosti služby či jiné poruchy je Zákazník oprávněn takovou závadu reklamovat do 24h od jejího počátku, resp. od doby, kdy závadu zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit. Po uplynutí této lhůty nárok na uplatnění záruky zaniká.

4.Zákazník je povinen reklamovat závadu písemně (emailem nebo kontaktním formulářem uvedeným v Kontaktní adresa HEXAGEEK), nebude-li možná písemná reklamace z důvodu nedostupnosti internetu nebo jiných služeb potřebných pro písemnou reklamaci, je možná telefonická reklamace.

5.Reklamační řízení je zahájeno učiněním reklamačního oznámení Zákazníkem HEXAGEEK dle odst. 3 a 4 tohoto článku. Zákazník souhlasí, že v případě sporného data zahájení reklamačního řízení bude rozhodující datum zápisu reklamačního oznámení v systému HEXAGEEK.

6.Zákazník, který uplatňuje právo na reklamaci je povinen poskytnout HEXAGEEK všestrannou součinnost potřebnou k řádnému vyřízení reklamace, zejména jej včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro vyřízení reklamace. Je-li reklamace podávána zástupcem Zákazníka má stejnou povinnost i tento zástupce s tím, že je navíc povinen prokázat HEXAGEEK též své právo Zákazníka zastupovat. Porušení této povinnosti jde k tíži Zákazníka, v jehož prospěch byla reklamace učiněna. HEXAGEEK se zavazuje odstranit reklamované vady v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Pokud odstranění reklamované vady bude obtížné a časově náročné, vyhrazuje si HEXAGEEK právo prodloužit dobu reklamačního řízení o dalších 30 dnů.

7.HEXAGEEK je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.

8.Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.


Čl. 15 Vyloučení z provozu

1.HEXAGEEK může odmítnout poskytování Služby Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
a)je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami;
b)je v rozporu s dobrými mravy;
c)porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv;
d)rozesílání SPAM;
e)přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob;
f)přetěžování Síťové infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků HEXAGEEK či třetích osob;
g)ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či třetích osob.

2.Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí zda ze strany Zákazníka došlo k porušení dle tohoto článku je výhradně na uvážení HEXAGEEK.

3.Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. HEXAGEEK je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto jednat. Zákazník je povinen toto potvrzení HEXAGEEK dodat bez zbytečného odkladu. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je HEXAGEEK oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití Služby a VOP je výhradně na uvážení HEXAGEEK.

4.HEXAGEEK je oprávněn zkoumat data (soubory) Zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s podmínkami čl. 15 VOP.

5.Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou HEXAGEEK, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím osobám.

6.HEXAGEEK umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po předchozí písemné dohodě mezi Zákazníkem a HEXAGEEK. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno, kdy porušení tohoto zákazu je velmi vážným porušením VOP.

7.HEXAGEEK je oprávněn omezit provoz Služby v případě, že Zákazník pro její provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení HEXAGEEK.


Čl. 16 Odstoupení od smlouvy

8.HEXAGEEK má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že se Zákazník dostane do prodlení se zaplacením jakékoli platby, ke které bude povinen z předmětné Smlouvy, po dobu delší než 15 (patnáct) dnů od dne vystavení výzvy k platbě.

9.V případě prodlení s jakoukoli platbou o více jak 15 (patnáct) dnů je HEXAGEEK oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytovaní veškerých Služeb Zákazníkovi. Po uplynutí lhůty 30 dnů od vystavení výzvy k platbě, budou veškerá data Zákazníka nevratně smazána. Bude-li chtít Zákazník získat smazaná data zpět (bude-li mít data HEXAGEEK k dispozici z prováděných záloh) případně Službu obnovit, je HEXAGEEK oprávněn požadovat úhradu za takto poskytnutou Službu dle aktuálního ceníku HEXAGEEK.

10.Zákazník má právo od uzavřené Smlouvy písemně odstoupit v případě, že HEXAGEEK bude v prodlení s plněním svého závazku po dobu delší než 15 dnů.

11.Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně.

12.HEXAGEEK není povinen nadále držet zálohy dat (z dob aktivního trvání smlouvy) po skončení, vypovězení služby nebo smlouvy.


Čl. 17 Okolnosti vylučující odpovědnost

1.Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smluvního vztahu v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, a nelze rozumně předpokládat, že by Smluvní strana dotčená takovou okolností tuto okolnost jako překážku odvrátila nebo překonala.

2.V každém případě je však Smluvní strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou Smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně (e-mailem či zveřejněním na webových stránkách HEXAGEEK) informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

3.V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená Smluvní strana druhou Smluvní stranu písemně (e-mailem či zveřejněním na webových stránkách HEXAGEEK) informovat.


Čl. 18 Zachování mlčenlivosti

1.Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé Smluvní strany, její obchodní, provozní, technické či jiné činnosti nebo takové činnosti jakýchkoli třetích osob, které získají na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Smluvní strany nemohou takové skutečnosti a informace ani využít pro své potřeby ani ve prospěch jakékoli třetí osoby.

2.Smluvní strany se zavazují, že zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jaký je uveden v článku 18. odst. 1 těchto VOP, všechny své zaměstnance nebo jakékoli třetí osoby pověřené k provádění Smlouvy.

3.Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy (i) má HEXAGEEK informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo (ii) jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

4.Zachování mlčenlivosti se neváže na HEXAGEEK při sdělování potřebných údajů třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz služeb.

5.Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě (s výjimkou osoby patřící do stejného koncernu ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smlouvy.


Čl. 19 Ochrana osobních údajů

1.Zákazník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů HEXAGEEK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.HEXAGEEK se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

3.Zákazník výslovně souhlasí s tím, že pokud budou poskytnuty jeho osobní údaje třetí osobě dle čl. 18 odst. 3 a 4 VOP, může tato třetí osoba jeho osobní údaje zpracovat.

4.Výše uvedeným není dotčeno právo HEXAGEEK použít údaje poskytnuté Zákazníkem, včetně doménového jména a veřejně dostupného Obsahu zákaznického serveru, následujícím způsobem:
a)použití pro marketing a propagaci Služeb a produktů poskytovaných HEXAGEEK, vývoj a zlepšení Služeb poskytovaných Zákazníkům;
b)uvádění v referencích;
c)poskytnutí údajů nutných pro provozování Služby třetím stranám - například při registraci domény;
d)za použití dle písm. c) se považuje rovněž užití e-mailových schránek Zákazníka.


Čl. 20 Řešení sporů

1.Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou.

2.Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny v rozhodčím řízení před Stálým rozhodčím soudem při Hospodářské Komoře České republiky a Agrární Komoře České republiky a to podle pravidel tohoto stálého rozhodčího soudu. Strany se zavazují uznat rozhodčí nález a bezodkladně jej splnit bez práva na odvolání.


Čl. 21 Kredit / Zálohový účet

1.Kreditní zůstatek na zálohovém učtu zákazníka může Zákazník vyčerpat buď formou čerpání služeb HEXAGEEK nebo vrácením kreditního zůstatku a to na základě dobropisu. Administrativní poplatek za zaslání dobropisu je stanoven na 100,- Kč. Dobropis obdrží zákazník od HEXAGEEK na základě žádosti o vyplacení kreditu. Podepsaný a vytisknutý dobropis zašle zákazník na adresu HEXAGEEK. HEXAGEEK provede platbu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení řádně vyplněného a podepsaného dobropisu na bankovní účet Zákazníka.

2.V případě vrácení platby na zahraniční účet zákazníka, tedy na bankovní učet v bance či pobočce se sídlem mimo území ČR, činí administrativní poplatek za zrušení Účtu a spojenou administraci 500,- Kč.

3.Vrácení kreditu není možné v těchto případech:
a)Došlo ke změně fiskálního účetního období.
b)Došlo ke změně sazby DPH
c)Je kreditní zůstatek na zálohovém účtu zákazníka nižší jak 400kč


Čl. 22 Ostatní ujednání

1.Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením Smlouvy ani nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy. 2.Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito VOP jako celkem. Jakékoli odchýlení od VOP může být učiněno pouze písemnou Smlouvou či jejími číslovanými písemnými dodatky, obojí podepsané oběma Smluvními stranami.

Čl. 23 Závěrečná ujednání

1.Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1. ledna 2014

2.Dnem uvedeným v článku 23 bod 1 se ruší dosavadní VOP

3.Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách HEXAGEEK, čímž se má za to, že jsou druhé Smluvní straně dostatečně známy, pokud si Zákazník výslovně VOP nevyžádá.

4.V případě neuzavření konkrétní specifické smlouvy Zákazník prohlašuje, že jsou mu VOP dostatečně známy a souhlasí s nimi, což potvrzuje zasláním objednávky, jež je pro něj závazná.

5.Zákazník souhlasí s tím, že HEXAGEEK je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP.

6.HEXAGEEK a Zákazník se dohodli, že o změně VOP bude HEXAGEEK informovat oznámením. V případě Oznámení podstatné změny VOP, která pro Zákazníka představuje jejich zhoršení, má Zákazník možnost ve lhůtě třiceti dnů od odeslání Oznámení vypovědět smlouvu. V opačném případě se má za to, že Zákazník změny přijal.

7.HEXAGEEK si vyhrazuje právo měnit tyto VOP bez předchozího písemného upozornění s tím, že Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že bude sledovat webové stránky HEXAGEEK, kde bude vždy uvedeno aktuální znění. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentu a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.


Obchodni podminky platné od 17.6.2014
Obchodni podminky platné od 1.1.2014
Obchodni podminky platné od 15.8.2013
Obchodni podminky platné od 01.12.2012

Napište nám

feddback
settings

Language

CZ SK EN

Currency

actual language